Home > catalog

catalogArchive "sakai"

catalog20170415/sakai

  • 2017.04.15 19:19

IMG_8460.JPG

IMG_8471.JPG

IMG_8473.JPG

Photo / Kyosuke Azuma

Model / Yuki Mori

Make / Satsuki Izumi

Hair / Ryosuke Sakai

catalog20170216/sakai

  • 2017.02.27 15:15

sakaiceline1.jpg

sakaiceline2.jpg

make / izumi

catalog20170208/sakai

  • 2017.02.27 15:15

style 1

sakaiuesugi1.jpg

sakaiuesugi2.jpg

style 2

sakaiuesugi3.jpg

sakaiuesugi4.jpg

make / izumi

goodhair2016 vo.8

  • 2016.12.28 19:19

2016goodhair8.jpg

catalog20161228/sakai

  • 2016.12.28 19:19

sakai2016izana1.jpg

sakai2016izana2.jpg

sakai2016izana3.jpg

make / izumi