Home > catalog

catalogArchive "sakai"

catalog20180227/sakai

  • 2018.02.27 17:17

cut08_009.jpg

cut08_010.jpg

photo/yuki kumagai 

styling/shotaro yamaguchi

hairmake/ryosuke sakai

catalog20170901/sakai

  • 2017.09.01 18:18

sakaihanakaIMG_1440.jpg

sakaihanakaIMG_1437.jpg

sakaihanakaIMG_1431.jpg

sakaihanakaIMG_1454.jpg

photo / yuki kumagai

model / hanaka

make / chie fujimoto

hair / sakai

catalog201705pt.2/sakai

  • 2017.06.12 15:15

aimyon201705-IMG_9743.jpg

aimyon201705-IMG_9713.jpg

model / aimyon

photo / kyosuke azuma

styling / yasuhiro mimura

make / chie fujimoto

hair / ryosuke sakai

catalog201705pt.1/sakai

  • 2017.06.12 14:14

aimyon201705-IMG_9665.jpg

aimyon201705-IMG_9674.jpg

model / aimyon

photo / kyosuke azuma

styling / yasuhiro mimura

make / chie fujimoto

hair / ryosuke sakai

catalog20170415(pt.2)/sakai

  • 2017.05.24 16:16

sakaiIMG_8464.jpg

sakaiIMG_8477.jpg

Photo / Kyosuke Azuma

Model / Yuki Mori

Make / Satsuki Izumi

Hair / Ryosuke Sakai